ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล GMP และ HACCP

เป็นระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการด้านสุขลักษณะของอาคาร สถานที่การผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

GMP : Good Manufacturing Practice
คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต


1. ภายในโรงงาน :
เราได้ดูแลรักษาและปรับปรุงบริเวณโครงสร้างอาคารให้สะอาดและถูกต้องตามข้อกำหนดของลักษณะโครงสร้างโรงงานที่ดีอยู่เสมอ

2. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร :
เราดูแลรักษาและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ

3. ส่วนบุคคล :
เราตระหนักถึงความสะอาด รวมทั้งการประพฤติหรือปฏิบัติงาน ด้วยความสะอาดและถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่อง สุขภาพ การแต่งกาย การปฏิบัติตน เป็นต้น

4. ทั่วไป :
การดูแลรักษาความสะอาดส่วนทั่วไปที่เราได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อไม่ ให้เกิดการปนเปื้อน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ


HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point
คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม


เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถป้องกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ เคมีและกายภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการ โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จะเน้นการควบคุมกระบวนการ
ผลิตในจุดหรือขั้นตอนที่สำคัญ โดยทำการวิเคราะห์อันตรายต่างๆที่มีโอกาส เกิดขึ้นจริง เพื่อกำจัดหรือลดสาเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
จะพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค


การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

เรามีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับ เรื่อง การผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมและสร้างมาตรฐาน การทำงานให้ทุกคนมีความรับผิดชอบห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค เสมือนเป็น บุคคลในครอบครัว รวมถึงมุ่งเน้นการผลิตอาหารคุณภาพให้ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ


มาตรฐานการผลิต 
มาตรฐานการผลิต
รับรองโดย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
มาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง การผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ระดับ "ดีมาก"
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
เมษายน พ.ศ. 2555
มาตรฐานการผลิต GMP
คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการตามมาตรฐาน
บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลด
 
มาตรฐาน HACCP
ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศไ
ด้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
และแนวทางวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
(CAC/RCP 1-1969 , Rev. 4-2003)
บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดรางวัล 
รางวัล
โดย
กันยายน พ.ศ. 2555
รับรางวัล Excellence Growth Awards ด้าน
"Working Together and Growing Together"
ในฐานะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
สร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง
เทสโก้ โลตัส
ดาวน์โหลด