ร่วมงานกับเรา

บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู และไก่ ประเภทไส้กรอก,แฮม และเบค่อน
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "หมูตัวเดียว" "มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้"
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. พนักงาน QC. Line
1 อัตรา
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ด้าน QC. อาหารจะพิจารณาพิเศษ
มีความขยัน และอดทน
รายละเอียดงาน
    :ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการการผลิต รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ผลิต
2. หัวหน้าฝ่ายผลิต(ส่วนดิบ)
1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขา ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีอาหาร,วิศวกรรมอาหาร
ประสบการณ์ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา / การวางแผนการผลิต ประมาณ 2 ปี
มีภาวะการเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มษุยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบสูง
รายละเอียดงาน
    :ควบคุมดูแลและบริหารงานและจัดการปัญหาในแผนกวัตถุดิบ และแปรรูปสินค้า
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการ/บริหาร/บัญชี
ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า เป็นเวลา 2-3 ปี
สุขภาพแข็งแรง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
รายละเอียดงาน
    :รับ-จ่าย วัตถุดิบ,บันทึกการรับสินค้า,จัดทำรายงานประจำเดือน,ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
4. พนักงานฝ่ายผลิต
หลายอัตรา
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าวิธี และขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
2. ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด 269 หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
3. ส่งประวัติการสมัครมาที่ e-mail :jaranya@bangkokham.com หรือ e-mail :maliwan@bangkokham.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2313-4477 ต่อ 303-304